Thống kê dàn đặc biệt

Dãy số đặc biệt cần thống kê: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,01)
Từ ngày
Đến ngày
Dãy số: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,01
Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là : 0 ngày tính cả ngày về
Điểm gan đến nay là : 0 ngày
Dãy số xếp theo Tổng
19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,
Dãy số xếp theo đầu
19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
Dãy số xếp theo đuôi
00,10,20,30,40,50,60,70,80,90
01,11,21,31,41,51,61,71,81,91
02,12,22,32,42,52,62,72,82,92
03,13,23,33,43,53,63,73,83,93
04,14,24,34,44,54,64,74,84,94
05,15,25,35,45,55,65,75,85,95
06,16,26,36,46,56,66,76,86,96
07,17,27,37,47,57,67,77,87,97
08,18,28,38,48,58,68,78,88,98
09,19,29,39,49,59,69,79,89,99
Dãy số xếp theo đầu
00,55,05,50
11,66,16,61
22,77,27,72
33,88,38,83
44,99,49,94
01,10,06,60,51,15,56,65
02,20,07,70,25,52,57,75
03,30,08,80,35,53,58,85
04,40,09,90,45,54,59,95
12,21,17,71,26,62,67,76
13,31,18,81,36,63,68,86
14,41,19,91,46,64,69,96
23,32,28,82,73,37,78,87
24,42,29,92,74,47,79,97
34,43,39,93,84,48,89,98