Tổng hợp chu kỳ của giải đặc biệt
Biên ngày :
1. Chu kỳ đầu (Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 03/03/2024)Max đại
Đầu 0 Ra ngày 27/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 193 ngày
Đầu 1 Ra ngày 22/01/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 41 ngày 88 ngày
Đầu 2 Ra ngày 30/01/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 33 ngày 108 ngày
Đầu 3 Ra ngày 02/03/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 168 ngày
Đầu 4 Ra ngày 29/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 159 ngày
Đầu 5 Ra ngày 23/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 170 ngày
Đầu 6 Ra ngày 01/03/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 95 ngày
Đầu 7 Ra ngày 14/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 136 ngày
Đầu 8 Ra ngày 22/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 109 ngày
Đầu 9 Ra ngày 17/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 94 ngày
2. Chu kỳ đuôi (Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 03/03/2024)Max đại
Đầu 0 Ra ngày 14/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 183 ngày
Đầu 1 Ra ngày 01/03/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 107 ngày
Đầu 2 Ra ngày 12/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày 176 ngày
Đầu 3 Ra ngày 02/03/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 103 ngày
Đầu 4 Ra ngày 26/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 97 ngày
Đầu 5 Ra ngày 28/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 91 ngày
Đầu 6 Ra ngày 20/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 105 ngày
Đầu 7 Ra ngày 21/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 177 ngày
Đầu 8 Ra ngày 29/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 163 ngày
Đầu 9 Ra ngày 27/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 170 ngày
3.Chu kỳ tổng (Thống kê chu kỳ gần nhất của các các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 03/03/2024)Max đại
Tổng 0 Ra ngày 13/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 379 ngày
Tổng 1 Ra ngày 19/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 268 ngày
Tổng 2 Ra ngày 29/12/2023 Đến nay vẫn chưa ra là 65 ngày 259 ngày
Tổng 3 Ra ngày 18/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 201 ngày
Tổng 4 Ra ngày 15/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 275 ngày
Tổng 5 Ra ngày 23/01/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 40 ngày 106 ngày
Tổng 6 Ra ngày 02/03/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 121 ngày
Tổng 7 Ra ngày 01/03/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 190 ngày
Tổng 8 Ra ngày 23/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 100 ngày
Tổng 9 Ra ngày 28/02/2024 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 119 ngày